Patrick Male

WRT, FSRT, HST, OCT, CCT

Regional Consultant

Credentials

  • WRT | IICRC - WRT (Water Damage Restoration Tech)
  • FSRT | IICRC - FSRT (Fire Smoke RT)
  • HST | IICRC - HST (Health & Safety Tech)
  • OCT | IICRC - OCT (Odor Control Tech)
  • CCT | IICRC - CCT (Carpet Cleaning Technician)